MEN’SHAIR

ツイスト60%×ハイライト

ツイスト60%×ハイライト

縦落ちスパイラルパーマ 岩垂

縦落ちスパイラルパーマ 岩垂

メンズ 波巻きスパイラル 高崎 関根

メンズ 波巻きスパイラル 高崎 関根

 

 

 

 

メンズツイストスパイラルパーマ、ハイライト 高崎 清塚

メンズツイストスパイラルパーマ、ハイライト 高崎 清塚

スキンフェード 高崎 群馬 清塚

スキンフェード 高崎 群馬 清塚

メンズセンターパート、 カルマパーマ 岩垂 群馬県 高崎市 波巻きスパイラル

メンズセンターパート、 カルマパーマ 岩垂 群馬県 高崎市 波巻きスパイラル

メンズスペインカール 群馬県 高崎市 岩垂 刈り上げVマッシュ

メンズスペインカール 群馬県 高崎市 岩垂 刈り上げVマッシュ

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

MEN’S HAIR

メンズツイストスパイラル、マッシュ、ハイライト